Search

ที่ตั้ง (สำนักงานชั่วคราว)

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้น 2 ห้องประชุม 1 - 3
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร

075-477-050 , 075-477-051

อีเมล

dla@mail.wu.ac.th