การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี