การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์