การแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบ

ผังโต๊ะทำงาน

มาตรฐานผังโต๊ะทำงานแบบที่ 1

มาตรฐานผังโต๊ะทำงานแบบที่ 2

มาตรฐานผังโต๊ะทำงานแบบที่ 3

มาตรฐานผังโต๊ะทำงานแบบที่ 4