เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัญฑิตศึกษา และเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาเรียนต่างๆ ฯลฯ