เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับกองทุนต่างๆ ที่ได้จากการสนับสนุนหรือบริจาค สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์