ส่วนนิติการได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ” ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 201 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้บริหารหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2562 และร่วมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาข้อพิพาททางปกครอง เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนวินัยและ ข้อพิพาททางปกครองที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครอง

โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายพนักงานตามประเภทตำแหน่งในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยแจ้งความประสงค์แต่ละหน่วยงานไม่เกิน 3 คน

  1. บริหารวิชาการและวิชาการ (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าคลินิก หัวหน้าสถานวิจัย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ)
  2. บริหารจัดการ (หัวหน้าส่วน ผู้กำกับดูแล ผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย)สมัครเข้าร่วมโครงการ (โดยแจ้งความประสงค์แต่ละหน่วยงานไม่เกิน 3 คน)

    กำลังโหลด…