กฎหมายพัสดุ

เป็นกฎหมายเกี่ยวมหาวิทยาลัย อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลัง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นต้น

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์