การสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายปกครองกับการบริหารหน่วยงานของรัฐ” ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์