โครงสร้าง 5ส

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

ประธาน 5ส ส่วนนิติการ

นางสาวทิพาพร จำเริญ

กรรมการลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนนิติการ

กรรมการ 5ส ส่วนนิติการ

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางพัชรี รัสมี

นางฉันทนา ชูสิงห์

นายสุรินทร์ ปาลิชัน

งานนิติการและพัฒนากฎหมาย

นางภัตทรา หลักเพชร

นางสาววนิดา ศรีถาวร

งานสอบสวนและวินัย

นางสาวรัตนา พลเยี่ยมเเสน

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์