โครงสร้าง 5ส

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

ประธาน 5ส ส่วนนิติการ

นางสาวทิพาพร จำเริญ

กรรมการลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนนิติการ

กรรมการ 5ส ส่วนนิติการ

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางพัชรี รัสมี

นางฉันทนา ชูสิงห์

นายสุรินทร์ ปาลิชัน

งานนิติกรรมสัญญา

นางสาวจันทร์จิรา เสือรักษา

งานสอบสวน

นางสาวรัตนา พลเยี่ยมเเสน

งานคดีความ

นางภัตทรา หลักเพชร

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

งานกฎหมายศูนย์การแพทย์

นางสาววนิดา ศรีถาวร