Search

บุคลากรหน่วยงาน ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.566 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรของหน่วยงานได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช