Surin Palichan

นายพรชัย ประจันพล นิติกรส่วนนิติการ

นายพรชัย ประจันพล นิติกร ส่วนนิติการ ได้ออกรายการวิทยุซิตี้ เรดิโอ “ลมโชยชายทุ่ง” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องกฎหมายต่างๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 1 …

นายพรชัย ประจันพล นิติกร ส่วนนิติการ ได้ออกรายการวิทยุซิตี้ เรดิโอ “ลมโชยชายทุ่ง” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องกฎหมายต่างๆ Read More »

ประชุมงานคดีความ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศ …

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก Read More »

ส่วนนิติการประชุมวางแผนการดำเนินงานปี 66

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ)

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 16. …

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ) Read More »

แนะนำหน่วยงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. …

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา Read More »

คณะทำงานลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่ดิน

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมส่วนนิติการได้สนับสนุนการจัดแปลงที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 คณ …

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมส่วนนิติการได้สนับสนุนการจัดแปลงที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย Read More »

law-news

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ดูกฎหมายฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่ กฎหมายสำนักงานคณะกรร …

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 Read More »

ตรวจ 5ส ส่วนนิติการ

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.00 น. คณะก …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565 Read More »

ประชุมชี้แจง-สปก.ส่วนกลาง

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. …

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช Read More »