Search

Surin Palichan

กิจกรรมสงกรานต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2567

บุคลากรหน่วยงาน (ส่วนนิติการ) เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ (18 เมษายน 2567) บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้า […]

บุคลากรหน่วยงาน (ส่วนนิติการ) เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2567 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย Read More »

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานเว็บไซต์อย่างปลอดภัย” รุ่นที่ 1 มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 บุคลากรส่วนนิติการได้เข้าร่วม

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานเว็บไซต์อย่างปลอดภัย” รุ่นที่ 1 มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย Read More »

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 32 ปี

บุคลากรหน่วยงาน (ส่วนนิติการ) เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงค

บุคลากรหน่วยงาน (ส่วนนิติการ) เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 Read More »

ท่านอ้น เยี่ยมชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

‘ท่านอ้น’ วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนนิติการ รวมถึงบุคลากรต้อนรับอบอุ่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอ้น วัชเรศ

‘ท่านอ้น’ วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนนิติการ รวมถึงบุคลากรต้อนรับอบอุ่น Read More »

a-level wu 2567, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรของหน่วยงาน ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการคุมสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ของน้องๆ ม.ปลายจะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเตรียมพร้อมยื่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่สนามสอบมหาวิ

บุคลากรของหน่วยงาน ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการคุมสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ของน้องๆ ม.ปลายจะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเตรียมพร้อมยื่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Read More »

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม WU HAPPY FUNRUN ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      เมื่อวัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 บุคลากรส่วนนิติก

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม WU HAPPY FUNRUN ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.) มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ส่วนนิ

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.) มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 Read More »

มอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี

เปิด PDF ไฟล์

มอบอำนาจให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนอธิการบดี Read More »

ITA 67

ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         เมื่อวันที่ (29 มกราคม 2567) หน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบ 2568

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดส่งแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดส่งแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 Read More »