Search
ปีใหม่ ส่วนนิติการ 67

ส่วนนิติการ ร่วมทำกิจกรรมแลกของขวัญกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “2567”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น. ส่วนนิติการ ได้ร่วมทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “กิจกรรมร่วมแลกของขวัญ ของบุคลากรในหน่วยงาน”