Search
ITA 67

ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         เมื่อวันที่ (29 มกราคม 2567) หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรทุกภาคส่วน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วม
         ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก และเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน
         ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีได้ให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นให้การบริการจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมี   ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคม โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ และดำเนินงานโดยปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้สมกับการเป็น “องค์กรธรรมรัฐ” ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นได้จากนโยบายการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดให้บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และละอายที่จะกระทำผิดและทุจริตต่อหน้าที่      
         สำหรับการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา โดยพบว่า คะแนนการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้รับคะแนนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้รับผลประเมินระดับผ่านด้วยคะแนน 92.52 คะแนน โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามเกณฑ์ประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความเข้าใจแล้ว ยังจะเป็นส่วนช่วยในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสำหรับการประเมินประจำปีงบประมาณ 2567 อีกด้วย

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์