ผลการประเมิน 5ส ปี 2564

ผลการประเมิน 5ส ปี 2563

ตารางสรุปคะแนน Self Audit
ปีรอบที่ 1รอบที่ 2คะแนนเฉลี่ย
25613.654.394.02
25624.444.584.51
25634.524.60

4.56

แผนภูมิสรุปคะแนน Self Audit

ตารางสรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ของส่วนนิติการ​
ปีรอบที่ 1รอบที่ 2คะแนนเฉลี่ย
25613.184.003.59
25624.965.004.98
25634.964.96
ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์