ผลการประเมิน 5ส

ผลการประเมิน 5ส ปี 2563

ตารางสรุปคะแนน Self Audit

แผนภูมิสรุปคะแนน Self Audit

ตารางสรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ของส่วนนิติการ​
ตารางสรุปผลการตรวจพื้นที่ 5ส
 
แผนภูมิสรุปผลการประเมินพื้นที่ 5ส ส่วนนิติการ
แผนภูมิสรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส