อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์