Search

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 – 11:00 น. ส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิศพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน์ วรขัดติยราชนารี  โดยมีการจัดสรรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเก็บขยะบริเวณสวนวลัยลักษณ์