Previous
Next

ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

icon-pdpa

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ระเบียบสภานโยบาย 65
คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัย

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรมบุคลากร

โครงการช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย