Search

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจหน้าที่ของ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์สถาบัน สำนักวิชา ส่วน ฯลฯ