เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ  เช่น ค่ารักษาพยาบาล ที่พักบุคลากร เครื่องแบบพนักงาน การศึกษาบุตร ฯลฯ

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์