เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัยหรือการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ เช่น ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อุทยานพฤกษศาสตร์ โครงการต่างๆ เป็นต้น

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์