การจัดการน้ำ Water


การจัดการน้ำ
Water

ข้อมูลการใช้น้ำ

ปีพ.ศ. น้ำประปา (ลบ.ม.) น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560 111,386 0
2561 121,386 0
2562 169,381 0
 

โครงการหรือกิจกรรม
การอนุรักษ์ การลดการใช้น้ำ

– ลดการใช้น้ำ
– 
ใช้เท่าที่จำเป็น
– 
ตรวจสอบการรั่วไหล
– ปิดน้ำขณะแปรงฟัน

การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ

        – ไม่มี

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ

– การนำกระป๋องน้ำ 1.5 ลิตรใสในถังพักน้ำโถชักโครก เพิ่มปริมาณช่องว่างในถังพักน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประหยัดน้ำขึ้น