การจัดการของเสียในหน่วยงาน Waste

การจัดการของเสียในหน่วยงาน
Waste

        การจัดการของเสียโดยให้ความสําคัญในการลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นลําดับแรก โดยมุ่งเน้น การใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาเมื่อเกิด ของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการนํากลับไปใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบําบัด/กําจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยเลือกใช้วิธีการกําจัดของเสียเป็นวิธีสุดท้าย  3RS
        Reduce    ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น ลดการเกิดขยะ
                         – ลดการใช้ถุงพลาสติก
                         – ลดการใช้กล่องโฟม
                         – หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือมีบรรจุภัณฑ์หลายชั้น
                         – ใช้แก้วน้ำส่วนตัว
                         – ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่
        Reuse      การใช้ซ้ำ ใช้ให้คุ้มค่า
                         – บริจาคหรือขายของที่ไม่ใช้แล้ว
                         – ใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า
                         – ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แทนที่จะทิ้ง
                         – สร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
                         – ซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้
        Recycle  แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่
                         – ซื้อสินค้าผลิตจากวัสดถรีไซเคิลหรือนำกลับมารีไซเคิลได้
                         – คัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิ้ลได้
                         – นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์

นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน

การคัดแยกกระดาษ ใช้ซ้ำ

– กระดาษเสีย 1 หน้า
– กระดาษเสีย 2 หน้า
– เอกสารรอทำลาย

4 อย่าง บอกลา พกพา

– แก้วกาแฟ เป็น แก้วน้ำส่วนตัว
– หลอดพลาสติก เป็น หลอดส่วนตัว
– ถุงพลาสติก เป็น ถุงผ้า
– ขวดพลาสติก เป็น ขวดน้ำส่วนตัว

WU eOffice

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ ชื่อเรียกกันทั่วไปในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า “WU eOffice” นั้น  คือ ระบบงานสำหรับการปฏิบัติงานสารบรรณ หรือการจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษาหนังสือ หรือข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบงานด้วยกัน ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

การคัดแยกขยะ

– สีเขียว ขยะอินทรีย์ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
– สีเหลือง ขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้
– สีแดง ขยะอันตราย ขยะมูลฝอยที่มีอัตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
– สีฟ้า ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ แต่ไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล