การประกาศนโนบาย “สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2565”