Search
อบรม pdca-66

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 4

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้มีหลักแนวคิดในกระบวนการปรับปรุงปัญหาในการทำงานนั้น ให้สามารถลดขั้นตอนของงานนั้นๆ ได้