Search
สปก.สอบสวนสิทธิ์ราษฎร 27-4-66

ส่วนนิติการ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสอบสวนสิทธิ์ ส.ป.ก.ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ส่วนนิติการ นำโดย นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ และบุคลากรของหน่วยงาน ได้สนับสนุนให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ส.ป.ก.) นิติกร และ นายช่างรังวัด ส.ป.ก. ในการสอบสวนสิทธิ์ที่ดินในเขตชุมชนสาธิตฯ ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีราษฎรเข้าร่วมสอบสวนสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 11 รายนั้น การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม