Search
ตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดิน มหาวิทยาลัย

บุคลากรของส่วนนิติการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดิน กรณีพิพาทที่ดินกับราษฎรในเขตชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 เป็นต้นไป บุคลากรของส่วนนิติการ นำโดย นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน้าส่วนนิติการ) และนิติกร ของส่วนนิติการ ทุกท่าน ร่วมกับ นายอุทัย แกล้วกล้า (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายราษฎรสัมพันธ์) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา (นายช่างรังวัด) ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ในการลงพื้นที่ครั้งจะมีการนำชี้แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและบริเวณรายรอบมหาวิทยาลัยให้กับนายช่างรังวัด สำนักงานที่ดิน

        เพื่อให้การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดิน ซึ่งกรณีมีพิพาทที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้ลดการเกิดปัญหากับราษฎรในเขตชุมชนสาธิตฯ ดังกล่าวให้เกิดความปลองดองกันมากที่สุด