Search

บุคลากร ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมสัมนา หลักสูตร “ซื้อ-จ้างให้ปลอดภัยและได้ผล” ร่วมกับ ส่วนพัสดุ โดยโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้หน่วยงาน มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 นั้น เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เข้าใจ ระเบียบต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการถูกตรวจสอบและการอุทธรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ