Search
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 32 ปี

บุคลากรหน่วยงาน (ส่วนนิติการ) เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 32 ปี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 ทั้งพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 30 รูป พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ โต๊ะอิหม่ามขอดุอาร์ ของศาสนาอิสลาม และผู้นำศาสนาคริสต์นำสวดขอพร

เมื่อวันที่ (29 มีนาคม 2567) เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 30 รูป และร่วมพิธีพระสงฆ์ทักษิณานุประทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับ ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ รอง เสธ.กอร.ถปภ.ทภ.4 แขกผู้ทรงคุณวุฒิติในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

โอกาสเดียวกันนี้ เวลา 09.00 น.พิธีการ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย เชมนะสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นนายธีระชัย เชมนะสิริ ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 ต่อด้วยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากร โดย นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 70 คน พิธีมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี จำนวน 65 คน และพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน และพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 32 ปี
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 32 ปี