ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 6 โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ MOU ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 6 โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

              วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และ นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระหว่างโรงพยาบาลท่าศาลา และ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมี รองศาสตราจารย์ จรัญ บุญกาญจน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มวล.ในฐานะรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มวล. นายสุกิจ สมรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าศาลา ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันเป็นสักขีพยาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มวล. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ MOU ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

               โอกาสนี้ ผู้อำนวยการและตัวแทนจาก 5 โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ และโรงพยาบาลน้ำเย็น จ.สระแก้ว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเดียวกันนี้ผ่านทางออนไลน์ Zoom meeting เพื่อร่วมเป็นโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มวล.อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิกาครบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้อนุเคราะห์ให้นักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ วันนี้ก็ถือเป็นที่น่ายินดีที่ผู้บริหารของสังคมไทย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณะสุขให้ความสำคัญกับแพทย์แผนไทยมากขึ้น หวังว่าในอนาคต การแพทย์แผนไทยในอดีตจะกลับมาฟื้นฟู และกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ตอนนี้ ม.วลัยลักษณ์มีความพร้อมในการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับอาจารย์มาตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ เชื่อว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่จะส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยตำรับยาไทยแผนโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้รับการยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น เชื่อว่าจะได้ประโยชน์ทั้งฝั่งของนักศึกษาและผู้ป่วยที่ยังนิยมอยู่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแพทย์แผนไทย เป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคู่กันไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน โอกาสนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่ให้ความกรุณามาร่วมทำ MOU ที่จะให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  ได้มีประสบการณ์จากหลากหลายพื้นที่ สำหรับวันนี้ ถือเป็นวันเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี และในอนาคตหวังว่าเราจะได้ผลิตบุคลากร ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆ ในการให้บริการประชาชนมากขึ้น

ด้านนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ในส่วนของโรงพยาบาลท่าศาลานั้นได้เปิดให้บริการแพทย์แผนไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งทางโรงพยาบาลได้พัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง และได้เห็นว่าการให้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งในการรักษาพยาบาลของคนไทย ตนในฐานะแพทย์แผนปัจจุบัน ผมคิดว่า บางครั้งการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันอาจไม่ได้ผลตามต้องการหรือจะหายทันทีได้ทุกโรค ดังนั้น แพทย์แผนไทยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา ที่ได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐ ในส่วนของโรงพยาบาลท่าศาลาที่เริ่มพัฒนามากจากโรงพยาบาลเล็กๆ จนได้รับรางวัลการพัฒนาการให้บริการและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบทางด้านแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี และได้รับรางวัลระดับเพชรของโรงพยาบาลชุมชน จากกรมแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผลงานของทีมงานบุคลากรทาง แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) นอกจากการให้บริการแล้ว โรงพยาบาลท่าศาลายังรองรับการร่วมปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาจากหลายสถาบันที่มาร่วมงานเรา เช่น ม.สงขลานครินทร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.หัวเฉียว และม.วลัยลักษณ์ โรงพยาบาลท่าศาลามีความยินดีที่จะช่วยกันดูแลนักศึกษา เพื่อให้ทุกคนสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์แผนไทย ให้บริการคนไข้ ได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของผู้รับบริการทุกคน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมการทำ MOU ในวันนี้

สำหรับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในครั้งนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เพื่อผลิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องการให้นักศึกษาได้ศึกษาจากผู้ป่วยและโรคที่มีความหลากหลาย รวมทั้งมุ่งเน้นการเข้าถึงชุมชน โดยที่โรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพมีการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมาตลอดระยะเวลายาวนาน ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการเป็นแหล่งฝึก และร่วมผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือทั้งสิ้น 5 ปี

ข่าวและภาพโดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร