แนวทางปฏิบัติการติดต่อส่วนนิติการ

        ส่วนนิติการ ในปัจจุบันได้มีผู้มาติดต่อใช้บริการจาก องค์กร บริษัทต่างๆ จากภายนอกและภายในหน่วยงานจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเรียนแจ้งพนง.ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังนี้
1. ผู้มาติดต่อทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
2. ทำความสะอาดหรือล้างมือ ด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
3. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน

ขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมา ณ โอกาสนี้