ส่วนนิติการเข้าร่วมสงกรานต์ มวล. 66

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

ส่วนนิติการเข้าร่วมสงกรานต์ มวล. 66
ส่วนนิติการเข้าร่วมสงกรานต์ มวล. 66

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมด้วยชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ที่ก่อให้เกิดความสามัคคี กลมเกลียวของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของประเพณีวันสงกรานต์ให้คงอยู่ ณ โถงกลางอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชนตลอดไป