Search

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม WU HAPPY FUNRUN ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      เมื่อวัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 บุคลากรส่วนนิติการ ร่วมกิจกรรม WU Happy Funrun ครั้งที่ 6 ของส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU Happy FunRun ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยตัวนักกีฬา มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งยังมีประชาชนที่มาออกกำลังกายในพื้นที่สวนวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน 
     เส้นทางการวิ่งในครั้งนี้ เริ่มต้นจากสวนฝรั่งเศส (หน้ารพ.ศูนย์การแพทย์มวล.) – รอบอ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ – สวนฝรั่งเศส ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร
     การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง โครงการ WU Happy Funrun เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และพัฒนาความมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเอง สร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษาที่มีใจอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในบทบาทต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบค่านิยมหลัก “รักชาติ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ”
     ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้รู้จักและชื่นชมภูมิทัศน์อันสวยงามบริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 93