Search
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.ป.ก.) มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด พร้อมกับหัวหน้าส่วนนิติการ นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช และ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายราษฎรสัมพันธ์ นายอุทัย แกล้วกล้า ได้กล่าวต้อนรับ ปฏิรูปที่ดิจจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ทุกท่านได้จัดกิจกรรมพบปะกับราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และการมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับราษฎรกลุ่มดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน