Search
a-level wu 2567, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรของหน่วยงาน ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการคุมสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ของน้องๆ ม.ปลายจะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อเตรียมพร้อมยื่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรของหน่วยงาน “ส่วนนิติการ” ได้เข้าร่วมเป็น กรรมการคุมสอบ A-Level (Applied Knowledge Level) 
         สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูแลสนามสอบทั้งหมด 4 สนามสอบ ประกอบด้วยสนามสอบโรงเรียนศรียาภัย สนามสอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 38,884 คน การจัดสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลักษณ์ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อยทั้ง 4 สนามสอบเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ละสนามสอบ มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้เข้าสอบไว้เป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ และแน่นอนว่านักเรียนกลุ่มนี้จะกลับมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีการศึกษาถัดไป
A-Level