การปรับตัวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร