Search

การประชุมหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก

           เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นหน่วยงานในการจัดประชุมหารือ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องจากกรณีที่มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวนหนึ่งไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ 
ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอุทัย แกล้วกล้า รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก ครั้งนี้ด้วย 

 

น่วยงานที่เข้าร่วมพิธีประชุมในครั้งนี้ 
1.ตัวแทนนายอำเภอท่าศาลา 2.ตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.อธิบดีกรมที่ดิน 4.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาท่าศาลา 6.สำนักอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์