เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาและปรับปรุง

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” ในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น ๓ อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ประเด็ยย่อยที่ 1 การนำองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : WU-D-1-2-7  ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีการใช้คู่มือปฏิบัติงานและได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จะต้องมี ผลงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50