Search
ส่วนนิติการประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 14-12-65

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดประชุมเรื่องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

            เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมให้การต้อนรับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ และ นางสาววนิดา ศรีถาวร นิติกร ส่วนนิติการ ในการนำเสนอการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
            1. นายอำเภอท่าศาลา 
            2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
            3. 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
            4. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 11 (สุราษฎร์ธานี)
            5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา
            6. พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน-14-12-65
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน-14-12-65
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน-14-12-65