การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน Setting and Infrastructure

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Setting and Infrastructure

ขนาดพื้นที่ตั้งของอาคาร

ส่วนนิติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาคารที่ตั้งบริเวณด้านหลังอาคารบริหาร

การแบ่งโซนพื้นที่ของอาคาร

– โถงรัรบรองและทางเดิน
– ห้องประชุมสอบสวน
– ห้องลงรับหนังสือและลงนามสัญญา
– ห้องงานบริหารทั่วไปและธุรการ
– ห้องงานนิติการและพัฒนากฎหมาย
– ห้องงานสอบสวนและวินัย
– ห้องหัวหน้าส่วนนิติการ
– ห้องจัดเก็บเอกสาร
– ห้องประชุม
– ห้องน้ำ

ขนาดพื้นที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

ด้านข้างอาคารล้อมรอบด้วยต้นไม้และสนามหญ้า ทำให้มีความร่มรื่น

จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน

ตำแหน่งจำนวน (คน)
หัวหน้าส่วน1
นิติกร4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1
พนักงานธุรการ2