การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Energy and Climate Change

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Energy and Climate Change

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

        เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และถ้าเป็นตู้เย็น หมายถึงตู้เย็นที่สามารถทำความเย็นของตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ โดยใช้พลังงานน้อย      
        ในการเลือกเครื่องไฟฟ้า ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ควรเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือพิจารณาจากฉลากแสดง
        ระดับประสิทธิภาพซึ่งออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ฉลากเบอร์ 5 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โถงรับรองและบริเวณทางเดิน

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 11
กระติกน้ำร้อน 1

ห้องประชุมสอบสวน

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU3
หลอดไฟ LED21
เครื่องคอมพิวเตอร์ LED แบบตั้งโต๊ะ 2
พริ้นเตอร์2
จอแสดงผล Smart TV LED2
พริ้นเตอร์2

ห้องรับหนังสือและลงนามสัญญา

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 25,187.38 BTU1
เครื่องคอมพิวเตอร์ LED แบบตั้งโต๊ะ 2
เครื่องพิมพ์เอกสาร1
เครื่องแสกนเอกสาร1
หลอดฟลูออเรสเซนต์12
พัดลม1

ห้องงานบริหารทั่วไปและธุรการ

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU1
เครื่องคอมพิวเตอร์ LED แบบตั้งโต๊ะ 2
หลอดฟลูออเรสเซนต์4

ห้องงานนิติการและพัฒนากฎหมาย

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU1
เครื่องคอมพิวเตอร์ LED แบบตั้งโต๊ะ 2
หลอดฟลูออเรสเซนต์4

ห้องงานนิติการและพัฒนากฎหมาย

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU1
เครื่องคอมพิวเตอร์ LED แบบตั้งโต๊ะ 2
หลอดฟลูออเรสเซนต์2
หลอด LED2
พัดลม1

ห้องหัวหน้าส่วนนิติการ

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU 1
เครื่องคอมพิวเตอร์ LED แบบตั้งโต๊ะ  1
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2
หลอด LED 2

ห้องจัดเก็บเอกสาร

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU1
หลอดฟลูออเรสเซนต์4

ห้องประชุมส่วนนิติการ

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
แอร์ ขนาด 13,252.21 BTU1
หลอดฟลูออเรสเซนต์4

ห้องน้ำ

เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน
ห้องน้ำชาย หลอดฟลูอเรสเซนต์3
ห้องน้ำหญิง หลอดฟลูอเรสเซนต์3

การผลิตพลังานหมุนเวียนภายใน

        – ไบโอดีเซล (Bio Diesel) ไม่มี
        – พลังงานชีวมวล (Clean Biomass) ไม่มี
        – พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ไม่มี
        – พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ไม่มี
        – พลังงานลม (Wind Power) ไม่มี
        – พลังงานน้ำ (Hydropower) ไม่มี
        – การผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม (Combine Heat and Power) ไม่มี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี

        ระหว่างดำเนินการ ส่วนอาคารและสถานที่

โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นโยบายการอนุรักษ์พลังาน

การรณรงค์ผลักดัน ร่วมใจลดใช้พลังงาน ขบวนการ 3ป 1ล
ปิด   ก่อนไป
ปรับ อุณหภูมิแอร์ 25 องศา
ปลด ปลดเมื่อไม่ใช้
ลด   การใช้น้ำ

1. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา เวลาเปิด 09.00-11.30 และ 13.00-16.00
2. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือปรับโหมด Sleep ชั่วคราว
3. การถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็นหรือถ่าย 2 หน้า ใช้ซ้ำ ใช้คุ้ม
4. เครื่องพิมพ์ พิมพ์เท่าที่จำเป็น หรือพิมพ์ 2 หน้าใช้ซ้ำ ใช้คุ้ม
5. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ปิดเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ เมื่อเลิกงาน
6. ระบบแสงสว่าง ปิดก่อนไป ปิดไฟช่วงพักกลางวัน หรือเมื่อไม่ใช้งาน
7. ระบบน้ำ ลดการใช้น้ำ ใช้เท่าที่จำเป็น ตรวจสอบการรั่วไหล
8. ใช้จักรยานในการเดินทาง หรือใช้จักยานยนต์เท่าที่จำเป็น มากกว่าการใช้รถยนต์ในการติดต่อ
9. จัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้

การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

การใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์

ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน