Search

บุคลากรส่วนนิติการ (ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEO)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ทางส่วนสื่อสารองค์กรร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEO) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ
เนื่องโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์และปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน  Webometrics  Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEO) ในครั้งนี้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น