Search

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม “คลับจุฬาฯ สปินออฟ” การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมัครอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 16 แห่ง เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว “คลับจุฬาฯ สปินออฟ” ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังผ่านวิกฤตโควิด -19 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งข่าวแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงอว. ที่ให้แก่มหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกหรือกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นกรณีศึกษาจึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายละเอียดเนื้อหา 'จุฬาฯ สปินออฟ'