Search
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี

บุคลากรของส่วนนิติการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานราชการภายนอก รวมถึงบุคคลภายนอกทั่วไป ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

              วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 – 08.30 น.  นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ ร่วมด้วยบุคลากรของส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาศ วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 ณ ลานกิจกรรม อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

              สำหรับกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 แขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานโคมไฟ อุทยานพฤกษศาสตร์