Search
เข้าร่วม

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วม

       ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.20 เป็นต้นไปนั้น 

       ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 4 ก.ค. 65