บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในการจัดอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกลาง 5ส green

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. บุคลากรส่วนนิติการได้เข้าร่วมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ในการเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ online ระบบ Zoom Cloud Meetings ในการบรรยายเรื่อง ปฏิบัติการอัคคีภัยวลัยลักษณ์ / แนวทางการห้องกันอัคคีภัย การดับเพิลงและหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอัคคีภัย วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และขั้นตอนการอพยพหนีไฟในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย

และในเวลา 13.00 – 16.00 น. ได้เข้าร่วมการกิจกรรมในรูปแบบ onsite ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)