Search
ประชุมชี้แจง-สปก.ส่วนกลาง

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นำโดย นาย ทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ และ นายอุทัย  แกล้วกล้า รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (ทำหน้าที่ดูแลโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  ได้ร่วมจัดประชุมกับส่วนนิติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดของที่ดินสาธารณะประโยชน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และกรณีพิพาทที่ดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้กับ เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส่วนกลางและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช เพื่อให้การทำงานร่วมกับปฏิรูปที่ดินเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเข้าใจในเรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากยิ่งขึ้น