คณะทำงานลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่ดิน

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมส่วนนิติการได้สนับสนุนการจัดแปลงที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมด้วยหัวหน้าส่วนนิติการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไปยังเขตพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรกลุ่มดังกล่าว