Search
แนะนำหน่วยงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. หัวหน้าส่วนนิติการและบุคลากรของหน่วยงานได้ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ รวมถึงได้แนะนำหน่วยงานและได้ให้ข้อคิดในการทำงานจริงและการอยู่ร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมของการทำงานในองค์กร