ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานส่วนนิติการ

หัวหน้าส่วนนิติการเข้าร่วมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน จำนวน 56 คน 
ร่วมด้วย นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช หัวหน้าส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยนั้นเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในทุกระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ส่วนนิติการ ปี 66
Scroll to Top