วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

กฎหมายวิชาการ


เรื่องมาใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 (ยกเลิกแทนด้วยข้อบังคับมวล.ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย (แก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 (ยกเลิกแทนด้วยข้อบังคับมวล.ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางและรูปแบบการจัดทําคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ ระดับชํานาญการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล และการประเมินหน่วยงาน กลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย